FANDOM


Chronomaly Technology
先史遺産技術
ChronomalyTechnology
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 90951921
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Chronomaly" trong Mộ bài của bạn; loại ra ngoài nó, sau đó xem xét 2 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, lấy 1 trong số chúng vào tay bạn, và đưa số còn lại vào Mộ bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Chronomaly Technology" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú nào trong lượt bạn kích hoạt lá này, trừ quái thú "Chronomaly".
English Description
Target 1 "Chronomaly" monster in your Graveyard; banish it, then look at the top 2 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, and send the other to the Graveyard. You can only activate 1 "Chronomaly Technology" per turn. You cannot Special Summon any monsters the turn you activate this card, except "Chronomaly" monsters.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.