Chronomaly Nebra Disk
先史遺産ネブラ・ディスク
ChronomalyNebraDisk.png
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1800/1500
Mã số 24861088
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition, Condition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Chronomaly" từ Bộ bài của bạn lên tay, trừ "Chronomaly Nebra Disk". Nếu lá này ở trong Mộ bài của bạn và tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú "Chronomaly" (tối thiểu. 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài của bạn trong Thế Thủ mặt-ngửa. Bạn không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, trừ bài "Chronomaly". Bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của "Chronomaly Nebra Disk" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Chronomaly" card from your Deck to your hand, except "Chronomaly Nebra Disk". If this card is in your Graveyard and all monsters you control are "Chronomaly" monsters (min. 1): You can Special Summon this card from your Graveyard in face-up Defense Position. You cannot activate cards or effects the turn you activate this effect, except "Chronomaly" cards. You can only use 1 "Chronomaly Nebra Disk" effect per turn, and only once that turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.