FANDOM


Chronomaly Mud Golem
先史遺産マッドゴーレム-シャコウキ
ChronomalyMudGolem
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1700/1000
Mã số 67559101
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu quái thú "Chronomaly" bạn điều khiển tấn công quái thú Thế Thủ, gây thiệt hại chiến đấu xuyên giáp cho đối phương.
English Description
If a "Chronomaly" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.