FANDOM


Chronomaly Moai Carrier
先史遺産 モアイキャリア
ChronomalyMoaiCarrier
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 900/1800
Mã số 38007744
Loại Hiệu ứng Summon
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối phương có điều khiển bài và bạn thì không, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn).
English Description
If your opponent controls a card and you control no cards, you can Special Summon this card (from your hand).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.