FANDOM


Chronomaly Moai
先史遺産モアイ
ChronomalyMoai
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1800/1600
Mã số 87430304
Loại Hiệu ứng Summon
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn có điều khiển quái thú "Chronomaly" mặt-ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn) trong Thế Thủ mặt-ngửa.
English Description
If you control a face-up "Chronomaly" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in face-up Defense Position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.