FANDOM


Chronomaly Gordias Unite
先史遺産ゴルディアス・ユナイト
ChronomalyGordiasUnite
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 300/900
Mã số 72837335
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Chronomaly" từ tay bạn, và nếu làm vậy, Cấp sao của lá này trở thành Cấp sao của quái thú được Triệu hồi.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your hand, and if you do, this card's Level becomes the Summoned monster's Level.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.