FANDOM


Chronomaly Crystal Chrononaut
先史遺産 クリスタル・エイリアン
ChronomalyCrystalChrononaut
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Psychic/Effect
ATK/DEF 2100/1000
Mã số 93730230
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 3 sao
Một lần trong lượt, khi lá này bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; lượt này, lá này không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài, đồng thời đối phương nhận Thiệt hại Chiến đấu mà bạn sẽ nhận trong trận chiến liên quan đến lá này.
English Description
2 Level 3 monsters
Once per turn, when this card is targeted for an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, this card cannot be destroyed by battle or by card effects, also your opponent takes any Battle Damage you would take from battles involving this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.