FANDOM


Chronomaly Crystal Bones
先史遺産 クリスタル・ボーン
ChronomalyCrystalBones
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1300/400
Mã số 15941690
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối phương có điều khiển quái thú và bạn thì không, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Khi làm vậy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Chronomaly" từ tay hoặc từ Mộ bài của bạn, trừ "Chronomaly Crystal Bones".
English Description
If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your hand or Graveyard, except "Chronomaly Crystal Bones".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.