FANDOM


Chronomaly Aztec Mask Golem
先史遺産アステカ・マスク・ゴーレム
ChronomalyAztecMaskGolem
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1500/1000
Mã số 94766498
Loại Hiệu ứng Summon, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Vào lượt của bạn, nếu bạn đã kích hoạt Bài Phép "Chronomaly" trước đó trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Chronomaly Aztec Mask Golem".
English Description
During your turn, if you have activated a "Chronomaly" Spell Card previously this turn, you can Special Summon this card (from your hand). You can only control 1 "Chronomaly Aztec Mask Golem".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.