FANDOM


Chow Chow Chan
チャウチャウちゃん
ChowChowChan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 800/800
Mã số 99902789
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Khi đối phương kích hoạt Bài Bẫy Thông thường để phản lại việc quái thú của bạn tuyên bố tấn công chọn mục tiêu quái thú của đối phương: Bạn có thể vứt bỏ lá này; vô hiệu sự kích hoạt, và nếu làm vậy, hủy lá đó (đây là Hiệu ứng Nhanh).
English Description
When your opponent activates a Normal Trap Card in response to your monster’s attack declaration targeting an opponent’s monster: You can discard this card; negate the activation, and if you do, destroy that card (this is a Quick Effect).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.