FANDOM


Chosen of Zefra
セフィラの(せい)(せん)()
ChosenofZefra-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) セフィラの
せい
せん
 Tên Nhật (Chuẩn) セフィラの聖
せい
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Sefira no Seisenshi
 Tên Nhật (Dịch) Sephira Alliance
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 98076754
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.