FANDOM


Chobham Armor Dragon
チョバムアーマー・ドラゴン
ChobhamArmorDragon-CHIM-JP-C
 Tên Việt Hỗn Giáp Long
 Tên Nhật チョバムアーマー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Chobamu Āmā Doragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 27352108
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.