FANDOM


Chimeratech Overdragon
キメラテック・オーバー・ドラゴン
ChimeratechOverdragon-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Bách Thể Cơ Khí Cùng Cực Long
 Tên Nhật キメラテック・オーバー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kimeratekku Ōbā Doragon
 Tên Hàn 키메라테크 오버 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 64599569
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.