Một chi phí bảo trì thường là một chi phí tùy chọn được yêu cầu nhằm giữ lại một lá bài ở trên sân. Chi phí này thông thường là được trả vào Giai đoạn Chờ hoặc Giai đoạn Kết thúc của một người chơi. Nếu người chơi không thể hoặc không trả chi phí bảo trì của một lá bài, thì lá bài đó sẽ không thể tồn tại trên sân, thường là sẽ bị hủy.

Chi phí Bảo trì không thể bị vô hiệu và chúng không có kích hoạt hay bắt đầu một Chuỗi Liên kết.

Kể cả nếu những lá bài như "Skill Drain" hay "Jinzo ở trên sân và vô hiệu các hiệu ứng bài, thì bạn vẫn phải trả chi phí bảo trì. Ngoài ra, các lá bài như là "Card Guard" và "Field Barrier" không thể bảo vệ những lá bài đó khỏi việc tự hủy chính chúng do không trả chi phí bảo trì của chúng.

Chi phí Bảo trì Bắt buộc

"Degenerate Circuit", "Destructive Draw", "Mind Protector", "Red Screen" và một số quái thú "Archfiend" có chi phí bảo trì bắt buộc. Khác với hầu hết các chi phí bảo trì, người chơi không có tùy chọn để được lựa chọn không trả chi phí và để lá bài bị hủy. Tuy nhiên, "Pandemonium" có thể được dùng để tránh phải trả các chi phí cho quái thú "Archfiend".

Trong những trường hợp như vậy, nếu người chơi không còn có thể trả chi phí của họ, thì các lá bài này sẽ bị hủy. Trong OCG, nếu người chơi còn chính xác lượng Điểm Gốc còn lại để trả chi phí, thì anh/cô ta sẽ thua trận Duel.

Chỉ cho "Destructive Draw", nếu người điều khiển nó không thể trả chi phí bảo trì của nó, thay vào đó Điểm Gốc của người chơi ấy sẽ trở thành 0.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.