FANDOM


Cherubini, Black Angel of the Burning Abyss
()(がん)(くろ)(てん)使() ケルビーニ
 Tên Nhật (Kana)
がんの
くろ
てん
使
し ケルビーニ
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の黒
くろ
てん
使
ケルビーニ
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Kurotenshi Kerubīni
 Tên Nhật (Dịch) Cherubini, Black Angel of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 500 / 2
 Mã số 58699500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.