FANDOM


Charioteer of Prophecy
魔導弓士 ラムール
CharioteerofProphecy
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1800/1300
Mã số 49191560
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể vứt bỏ 1 Bài Phép "Spellbook" để chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Spellcaster trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó về tay.
English Description
Once per turn: You can discard 1 "Spellbook" Spell Card to target 1 Spellcaster-Type monster in your Graveyard; add that target to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.