Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Charge of the Light Brigade
(ひかり)(えん)(ぐん)
ChargeoftheLightBrigade.jpg
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 94886282
Mô tả Hiệu ứng
Đưa 3 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài; lấy 1 quái thú "Lightsworn" Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn lên tay.
English Description
Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họaAdvertisement