FANDOM


Chaos Sorcerer
カオス・ソーサラー
ChaosSorcerer
Nhóm liên quan Chaos
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 2300/2000
Mã số 09596126
Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách trục xuất 1 quái thú QUANG và 1 ÁM từ Mộ bài của bạn. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; trục xuất mục tiêu đó. Lá này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your Graveyard. Once per turn: You can target 1 face-up monster on the field; banish that target. This card cannot attack the turn you activate this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.