Chaos Phantasm Armityle
  • Nhật: 混沌幻魔アーミタイル
  • Romaji: Konton Genma Āmitairu
  • Việt: Hỗn Thế Ma Vương Armityle
Khác:
Chaos Phantom Demon Armityle
Hệ

ÁM

Cấp sao

12 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Nguyên liệu Dung hợp
[ ]

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt, trừ với "Dimension Fusion Destruction". Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu. Lá này có thể gây 10,000 Thiệt hại Chiến đấu lên một quái thú đối thủ điều khiển. Trong Giai đoạn Chính của bạn, bạn có thể chuyển quyền điều khiển của lá này cho đối thủ cho đến hết lượt này. Nếu bạn làm thế, trục xuất tất cả quái thú khác do đối thủ điều khiển trong Giai đoạn Kết thúc của lượt này.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Chaos Phantasm Armityle This card cannot be Special Summoned, except with "Dimension Fusion Destruction". This card cannot be destroyed by battle. This card can inflict 10,000 Battle Damage to a monster your opponent controls. During your Main Phase, you can switch control of this card to your opponent until the end of this turn. If you do, remove from play all other monsters your opponent controls during the End Phase of this turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.