FANDOM


Chaos King Archfiend
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Đồng bộ
[ ]

Khi lá này tuyên bố tấn công: Bạn có thể hoán đổi CÔNGTHỦ hiện tại của tất cả quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển, cho đến hết Giai đoạn Chiến đấu.
CÔNG / 2600   THỦ / 2600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Chaos King Archfiend

1 Tuner monster + 1 or more non-Tuner monsters

When this card declares an attack, you can switch the ATK and DEF of all face-up monsters your opponent controls, until the end of the Battle Phase.
Nhật

チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上

このカードが攻撃する場合、バトルフェイズ終了時まで、相手フィールド上に存在するモンスターの攻撃力守備力は入れ替わる。

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.