FANDOM


Chaos Emperor Dragon - Envoy of the End
混沌帝龍(カオス・エンペラー・ドラゴン)(しゅう)(えん)使()(しゃ)
ChaosEmperorDragonEnvoyoftheEnd-DPKB-EN-UtR-UE
 Tên Việt Hỗn Đế Long - Tuyệt Diệt Giả
 Tên Nhật (Kana)
混沌帝龍
カオス・エンペラー・ドラゴン -
しゅう
えんの
使
しゃ-
 Tên Nhật (Chuẩn) 混沌帝龍
カオス・エンペラー・ドラゴン
-終
しゅう
えん
の使
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Enperā Doragon - Shūen no Shisha -
 Tên Hàn 카오스 엠페러 드래곤 -종언-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 82301904
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác