FANDOM


Chaos Emperor Dragon - Envoy of the End
混沌帝龍(カオス・エンペラー・ドラゴン)(しゅう)(えん)使()(しゃ)
ChaosEmperorDragonEnvoyoftheEnd-DPKB-EN-UtR-UE
 Tên Việt Hỗn Đế Long - Tuyệt Diệt Giả
 Tên Nhật (Kana)
混沌帝龍
カオス・エンペラー・ドラゴン -
しゅう
えんの
使
しゃ-
 Tên Nhật (Chuẩn) 混沌帝龍
カオス・エンペラー・ドラゴン
-終
しゅう
えん
の使
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Enperā Doragon - Shūen no Shisha -
 Tên Hàn 카오스 엠페러 드래곤 -종언-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 82301904
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.