Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
n (Korotime đã đổi trang Chaos Core thành Chaos Core (anime) mà không để lại một trang đổi hướng)
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
| ja_name = カオス・コア
 
| ja_name = カオス・コア
 
| romaji_name = Kaosu Koa
 
| romaji_name = Kaosu Koa
| trans_name = Nguồn Gốc Hỗn Loạn
+
| trans_name = Cội Nguồn Hỗn Loạn
| fanart = ChaosCore-Fanart.png
+
| fanart = ChaosCore-Fanart.png
 
| image = ChaosCore-EN-Anime-GX.png
 
| image = ChaosCore-EN-Anime-GX.png
 
| ja_image = ChaosCore-JP-Anime-GX.png
 
| ja_image = ChaosCore-JP-Anime-GX.png
Dòng 15: Dòng 15:
 
| level = 3
 
| level = 3
 
| effect_types = Trigger, Quick
 
| effect_types = Trigger, Quick
| vilore = Khi lá này ở [[Thế Công]] bị [[chọn]] như [[mục tiêu tấn công]], bạn có thể [[send|gửi]] 1 "[[Uria, Lord of Searing Flames (anime)|Uria, Lord of Searing Flames]]", "[[Hamon, Lord of Striking Thunder (anime)|Hamon, Lord of Striking Thunder]]", và "[[Raviel, Lord of Phantasms (anime)|Raviel, Lord of Phantasms]]" từ [[tay]] hoặc [[Bộ bài]] của bạn vào [[Mộ]] để đặt 3 [[Sacred Beast Counter]] trên lá này. Nếu lá này bị [[tấn công]], bạn có thể trục xuất 1 Sacred Beast Counter từ lá này trong [[Bước Thiệt hại]]. Nếu bạn làm thế, lá này không thể bị [[destroyed by battle|tiêu diệt trong trận chiến đó]], và bạn không nhận [[Thiệt hại Chiến đấu]] từ trận chiến đó.
+
| vilore = Khi lá [[Thế Công]] này bị [[chọn mục tiêu]] để [[tấn công]], bạn có thể [[gửi]] 1 "[[Uria, Lord of Searing Flames (anime)|Uria, Lord of Searing Flames]]", "[[Hamon, Lord of Striking Thunder (anime)|Hamon, Lord of Striking Thunder]]", và "[[Raviel, Lord of Phantasms (anime)|Raviel, Lord of Phantasms]]" từ [[tay]] hoặc [[Bộ bài]] của bạn vào [[Mộ]] để đặt 3 [[Sacred Beast Counter]] trên lá này. Nếu lá này bị [[tấn công]], bạn có thể trục xuất 1 Sacred Beast Counter từ lá này trong [[Bước Thiệt hại]]. Nếu bạn làm thế, lá này không thể bị [[destroyed by battle|tiêu diệt trong trận chiến đó]], và bạn không nhận [[Thiệt hại Chiến đấu]] từ trận chiến đó.
 
| lore = When this [[Attack Position]] card is [[select]]ed as an [[attack target]], you can [[send]] 1 "[[Uria, Lord of Searing Flames (anime)|Uria, Lord of Searing Flames]]", "[[Hamon, Lord of Striking Thunder (anime)|Hamon, Lord of Striking Thunder]]", and "[[Raviel, Lord of Phantasms (anime)|Raviel, Lord of Phantasms]]" from your [[hand]] or [[Main Deck|Deck]] to the [[Graveyard]] to place 3 [[Sacred Beast Counter]]s on this card. If this card is [[attack]]ed, you can remove 1 Sacred Beast Counter from this card during the [[Damage Step]]. If you do, this card cannot be [[destroyed by battle|destroyed by that battle]], and you take no [[Battle Damage]] from that battle.
 
| lore = When this [[Attack Position]] card is [[select]]ed as an [[attack target]], you can [[send]] 1 "[[Uria, Lord of Searing Flames (anime)|Uria, Lord of Searing Flames]]", "[[Hamon, Lord of Striking Thunder (anime)|Hamon, Lord of Striking Thunder]]", and "[[Raviel, Lord of Phantasms (anime)|Raviel, Lord of Phantasms]]" from your [[hand]] or [[Main Deck|Deck]] to the [[Graveyard]] to place 3 [[Sacred Beast Counter]]s on this card. If this card is [[attack]]ed, you can remove 1 Sacred Beast Counter from this card during the [[Damage Step]]. If you do, this card cannot be [[destroyed by battle|destroyed by that battle]], and you take no [[Battle Damage]] from that battle.
 
| appears_in_gx = 129, 155
 
| appears_in_gx = 129, 155

Bản hiện tại lúc 11:49, ngày 9 tháng 3 năm 2020

Chaos Core
  • Nhật: カオス・コア
  • Romaji: Kaosu Koa
  • Việt: Cội Nguồn Hỗn Loạn
Hệ

ÁM

Cấp sao

3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi lá Thế Công này bị chọn mục tiêu để tấn công, bạn có thể gửi 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", và "Raviel, Lord of Phantasms" từ tay hoặc Bộ bài của bạn vào Mộ để đặt 3 Sacred Beast Counter trên lá này. Nếu lá này bị tấn công, bạn có thể trục xuất 1 Sacred Beast Counter từ lá này trong Bước Thiệt hại. Nếu bạn làm thế, lá này không thể bị tiêu diệt trong trận chiến đó, và bạn không nhận Thiệt hại Chiến đấu từ trận chiến đó.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

  • Yubel

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Chaos Core When this Attack Position card is selected as an attack target, you can send 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", and "Raviel, Lord of Phantasms" from your hand or Deck to the Graveyard to place 3 Sacred Beast Counters on this card. If this card is attacked, you can remove 1 Sacred Beast Counter from this card during the Damage Step. If you do, this card cannot be destroyed by that battle, and you take no Battle Damage from that battle.

Hình ảnh khác