FANDOM


n (Korotime đã đổi trang Chaos Core thành Chaos Core (anime) mà không để lại một trang đổi hướng)

Phiên bản lúc 10:28, ngày 9 tháng 3 năm 2020

Chaos Core
  • Nhật: カオス・コア
  • Romaji: Kaosu Koa
  • Việt: Nguồn Gốc Hỗn Loạn
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi lá này ở Thế Công bị chọn như mục tiêu tấn công, bạn có thể gửi 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", và "Raviel, Lord of Phantasms" từ tay hoặc Bộ bài của bạn vào Mộ để đặt 3 Sacred Beast Counter trên lá này. Nếu lá này bị tấn công, bạn có thể trục xuất 1 Sacred Beast Counter từ lá này trong Bước Thiệt hại. Nếu bạn làm thế, lá này không thể bị tiêu diệt trong trận chiến đó, và bạn không nhận Thiệt hại Chiến đấu từ trận chiến đó.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Chaos Core When this Attack Position card is selected as an attack target, you can send 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", and "Raviel, Lord of Phantasms" from your hand or Deck to the Graveyard to place 3 Sacred Beast Counters on this card. If this card is attacked, you can remove 1 Sacred Beast Counter from this card during the Damage Step. If you do, this card cannot be destroyed by that battle, and you take no Battle Damage from that battle.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.