FANDOM


Chaos Ancient Gear Giant
古代の機械混沌巨人(アンティーク・ギア・カオス・ジャイアント)
ChaosAncientGearGiant-RATE-EN-SR-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Hỗn Thế Cự Nhân
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械混沌巨人
アンティーク・ギア・カオス・ジャイアント
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械混沌巨人
アンティーク・ギア・カオス・ジャイアント
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Kaosu Jaianto
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Chaos Giant
 Tên Hàn 앤틱 기어 카오스 자이언트
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 3000
 Mã số 51788412
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.