FANDOM


Changer Synchron
チェンジ・シンクロン
300px-ChangerSynchronTSHD-EN-C-1E
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 0/0
Mã số 25652655
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa xuống mộ cho Triệu hồi Đồng bộ, chọn 1 quái thú đối phương điều khiển và thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
English Description
If this card is sent to the Graveyard for a Synchro Summon, select 1 monster your opponent controls and change its battle position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.