Change of Hero - Reflector Ray
英雄変化-リフレクター・レイ
ChangeofHeroReflectorRay.png
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 74095602
Mô tả Hiệu ứng
Khi Quái thú Dung hợp "Elemental HERO" bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống Mộ bài: Gây ra số điểm thiệt hại cho đối phương bằng với Cấp độ gốc của lá bài đó x 300
English Description
When an "Elemental HERO" Fusion Monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to its original Level x 300.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.