FANDOM


Chamberlain of the Six Samurai
(ろく)()(しゅう)()(じゅう)
ChamberlainoftheSixSamurai-YS14-EN-C-1E
 Tên Việt Quan Thị Vệ của Lục Kiếm Sư
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅうの
じゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
の侍
じゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū no Jijū
 Tên Nhật (Dịch) Chamberlain of the Six Warmen
 Tên Hàn 여섯무사의시종
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 200 / 2000
 Mã số 44430454
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.