FANDOM


Chain Strike
連鎖爆撃(チェーン・ストライク)
ChainStrike-CDIP-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
連鎖爆撃
チェーン・ストライク
 Tên Nhật (Chuẩn) 連鎖爆撃
チェーン・ストライク
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 91623717
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.