FANDOM


Mục Thuộc tính này là chi tiết về mỗi lá bài có Điều kiện nhằm cấm bạn có một lá bài khác cùng tên với nó trên phần sân của bạn. Nó được gọi là side-unique. Đây là một phần phụ cụ thể của Field-Unique.

  • Điều này nghĩa là nếu một lá bài "side-unique" mặt-ngửa trên bất kỳ phần sân nào, và một bản sao mới của lá bài đó sắp được đặt/lật mặt-ngửa lên phần sân đó, thì tất cả các bản sao mới sẽ được đưa vào Mộ bài như một hành động dựa theo gameplay thay thế. Đồng thời, Ngoài ra, việc Triệu hồi mặt-ngửa sẽ không thể tiến hành nếu đã có sẵn một trong số quái thú đó mặt-ngửa trên sân.
    • Bản sao khác vẫn có thể tồn tại ở mặt-úp (bạn có thể Úp/Triệu hồi Đặc biệt mặt-úp thêm các bản sao); tuy nhiên, thời điểm mà chúng lật lên mặt-ngửa, chúng cũng trở thành đối tượng cho quy tắc này và sẽ bị đưa vào Mộ bài. Ngoài ra, chúng không thể được Triệu hồi Lật mặt nếu một bản sao khác đã mặt-ngửa trên sân.
    • Nếu cố gắng Triệu hồi từ Mộ bài hay nơi gọi là Vùng Trục xuất, như bằng "Return from the Different Dimension", thì sau đó những Triệu hồi bất hợp pháp sẽ đơn giản là thất bại khi thực thi.[1]


Tham khảo thêm: Control only one

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.