FANDOM


Centrifugal Field
(えん)(しん)(ぶん)()フィールド
CentrifugalField-LCYW-EN-R-1E
 Tên Việt Sân Đấu Ly Tâm
 Tên Nhật (Kana)
えん
しん
ぶん
りフィールド
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
しん
ぶん
フィールド
 Tên Nhật (rōmaji) Enshinbunri Fīrudo
 Tên Hàn 원심분리필드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 01801154
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.