FANDOMCatoblepas and the Witch of Fate
カトブレパスと(うん)(めい)()(じょ)
 Tên Nhật (Kana) カトブレパスと
うん
めいの
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn) カトブレパスと運
うん
めい
の魔
じょ
 Tên Hàn 카토브레파스와 운명의 마녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 0
 Mã số 54360049
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.