FANDOM


Castel, the Skyblaster Musketeer
(ちょう)(しゅう)()カステル
WingedSkyblasterCastel
Nhóm liên quan Skyblaster
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/1500
Mã số 82633039
Loại Hiệu ứng Ignition, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 4 sao
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; chuyển nó sang Thế Thủ mặt-úp. Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mặt-ngửa khác trên sân; xáo trộn nó trở về Bộ bài. Bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt, và duy nhất một lần trong lượt đó.
English Description
2 Level 4 monsters
You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.