FANDOM


Cards of the Red Stone
(こう)(ぎょく)(ほう)(さつ)
CardsoftheRedStone-CORE-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
こう
ぎょくの
ほう
さつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
ぎょく
の宝
ほう
さつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kōgyoku no Hōsatsu
 Tên Nhật (Dịch) Treasure Cards of Red
 Tên Hàn 홍옥의패
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 32566831
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.