FANDOM


Card of Safe Return
  • Nhật: 生還の宝札
  • Kana: せいかんのほうさつ
  • Romaji: Seikan no Hōsatsu
  • Việt: Lá Bài Báu Vật của Sự An Hoàn
Khác:
Treasure Cards of Safe Return
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Duy trì

Khi một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ, bạn có thể rút 3 lá.


Nguồn Viz Media: Khi một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân từ Mộ, bạn có thể rút 3 lá từ Bộ bài của bạn.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Card of Safe Return When a monster on the field, friend or foe, survives, the owner of "Card of Safe Return" draws 3 cards.
Nhật 敵味方を問わず場上のモンスターが再生に成功した場合生還の宝札の持ち主は山札からカードを3枚引くことができる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.