FANDOM


Card of Safe Return
(せい)(かん)(ほう)(さつ)
CardofSafeReturn-RP02-EN-C-UE
 Tên Việt Lá Bài Báu Vật của Sự An Hoàn
 Tên Nhật (Kana)
せい
かんの
ほう
さつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
かん
の宝
ほう
さつ
 Tên Nhật (rōmaji) Seikan no Hōsatsu
 Tên Nhật (Dịch) Treasure Cards of Safe Return
 Tên Hàn 생환의 패
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 57953380
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.