FANDOM


Card of Demise
  • Nhật: 命削りの宝札
  • Kana: いのちけずりのほうさつ
  • Romaji: Inochi Kezuri no Hōsatsu
  • Việt: Lá Bài Báu Vật Bán Mạng
Khác:
Life-Shaving Treasure Cards
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Rút đến khi bạn có 5 lá bài trên tay của bạn. Trong Giai đoạn Chờ thứ 5 của bạn sau khi kích hoạt, gửi tất cả lá bài trên tay của bạn vào Mộ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · Pyramid of Light)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Card of Demise Draw cards until you have 5 cards in your hand. During your 5th Standby Phase after activation, send all cards in your hand to the Graveyard.
Nhật 手札を5枚になるようにドローする。5ターン後すべての手札を墓地に置く。

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.