Card of Demise
(いのち)(けず)りの(ほう)(さつ)
CardofDemise-LCKC-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Lá Bài Báu Vật Bán Mạng
 Tên Nhật (Kana)
いのち
けずりの
ほう
さつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
いのち
けず
りの宝
ほう
さつ
 Tên Nhật (rōmaji) Inochi Kezuri no Hōsatsu
 Tên Nhật (Dịch) Life-Shaving Treasure Cards
 Tên Hàn 생명 단축의 패
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 59750328
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.