FANDOMCard of Compensation
 • Nhật:
  だい
  しょう
  の宝
  ほう
  さつ
 • Kana:
  だい
  しょうの
  ほう
  さつ
 • Romaji: Daishō no Hōsatsu
 • Việt: Lá Bài Báu Vật của Sự Bồi Thường
Khác:
Treasure Cards of Compensation
Loại bài

Phép

Khi bạn gửi lá này từ tay của bạn vào Mộ, rút 2 lá.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Card of Compensation When you send this card from your hand to the Graveyard, draw 2 cards.
Nhật このカードが手札から墓地へ送られた時カードを2枚ドローする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.