FANDOM


Card Destruction
  • Nhật: 手札抹殺
  • Kana: てふだまっさつ
  • Romaji: Tefuda Massatsu
  • Việt: Xóa Sổ Bài
Khác:
Hand Obliteration
Loại bài

Phép

Mỗi người chơi vứt bỏ toàn bộ tay của họ, sau đó rút cùng số bài mà họ đã vứt bỏ.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Card Destruction Both players must discard their entire hands and draw the same number of cards that they discarded from their respective Decks.
Nhật 各プレイヤーはすべての手札を捨て 捨てた枚数に等しい数のカードを引く

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.