FANDOM


Card Destruction
()(ふだ)(まっ)(さつ)
CardDestruction-YGLD-EN-C-1E
 Tên Việt Xóa Sổ Bài
 Tên Nhật (Kana)
ふだ
まっ
さつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふだ
まっ
さつ
 Tên Nhật (rōmaji) Tefuda Massatsu
 Tên Nhật (Dịch) Hand Obliteration
 Tên Hàn 카드 파괴
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 72892473
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.