FANDOM


Card Blocker
カードブロッカー
CardBlocker
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 400/400
Mã số 42256406
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi: Chuyển nó sang Thế Thủ. Khi có quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể chuyển mục tiêu sang lá này. Khi lá này bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể chọn một số từ 1 đến 3, sau đó đưa số bài đó từ đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài; lá này tăng thêm 500 DEF ứng với mỗi lá bài đã đưa, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
When this card is Summoned: Change it to Defense Position. When a face-up monster you control is targeted for an attack: You can change the target to this card. When this card is targeted for an attack: You can choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the Graveyard; this card gains 500 DEF for each card sent, until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.