FANDOM


Capacitor Stalker
  • Nhật: コンデンサー・デスストーカー
  • Romaji: Kondensā Desusutōkā
  • Việt: Tụ Điện Trinh Yết
Khác:
Capacitor Death Stalker
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Mạng Ảo khác do bạn điều khiển; trong khi lá này ngửa mặt trên sân, quái thú ngửa mặt đó tăng 800 CÔNG. Nếu lá này trong Vùng Quái thú bị tiêu diệt bởi một hiệu ứng bàigửi vào Mộ: Mỗi người chơi nhận 800 thiệt hại. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Capacitor Stalker" một lần trong lượt.
CÔNG / 2000   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Capacitor Stalker When this card is Normal Summoned: You can target 1 other Cyberse monster you control; while this card is face-up on the field, that face-up monster gains 800 ATK. If this card in the Monster Zone is destroyed by a card effect and sent to the GY: Each player takes 800 damage. You can only use this effect of "Capacitor Stalker" once per turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.