Canon the Melodious Diva
(げん)(そう)(おと)()カノン
CanontheMelodiousDiva-NECH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
おと
めカノン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の音
おと
カノン
 Tên Hàn 환주의 음녀 카논
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2000
 Mã số 16021142
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.