FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 09:53, ngày 3 tháng 3 năm 2016Huykaiba (tường | đóng góp)‎ . . (6.387 byte) (+6.387)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Unofficial name|Arabic|Chinese|Croatian|Greek|Polish|Thai}} {{Unofficial lore|Chinese}} {{CardTable2 | ar_name = الجنديّ المد…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.