FANDOM


Call of the Haunted
リビングデッドの()(ごえ)
CalloftheHaunted-YS17-EN-C-1E
 Tên Việt Hiệu Triệu Xác Sống
 Tên Nhật (Kana) リビングデッドの
よび
ごえ
 Tên Nhật (Chuẩn) リビングデッドの呼
び声
ごえ
 Tên Nhật (rōmaji) Ribingu Deddo no Yobigoe
 Tên Nhật (Dịch) Call of the Living Dead
 Tên Hàn 리 빙 데드가 부르는 소리
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 97077563
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.