FANDOM


Cairngorgon, Antiluminescent Knight
(あん)(せん)() カンゴルゴーム
CairngorgonAntiluminescentKnight-PRIO-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
あん
せん
し カンゴルゴーム
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
せん
カンゴルゴーム
 Tên Hàn 프라이멀 오리진
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2450 / 1950
 Mã số 21501505
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.