FANDOMCXyz Barian Hope
CX(カオスエクシーズ) ()(ぼう)(おう)バリアン
CXyzBarianHope-NECH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
CX
カオスエクシーズ
ぼう
おうバリアン
 Tên Nhật (Chuẩn) CX
カオスエクシーズ
ぼう
おう
バリアン
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 67926903
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.