FANDOM


Cột

Tiếng Anh

Column

Một cột là đường thẳng nối 4 Vùng trên sân đấu kéo dài từ Vùng Bài Phép & Bẫy của người chơi đến cuối vùng của đối phương. Có tổng cộng 5 cột trên sân đấu.

Chỉ duy nhất bốn lá bài thuộc OCG/TCG có đề cập đến cột, đó là "Storm Shooter", "Alien Infiltrator", "Rampaging Rhynos" và "Blasting Fuse", tất cả đều xuất hiện trong Cyberdark Impact.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.