FANDOM


Bye Bye Damage
  • Nhật: バイバイダメージ
  • Romaji: Baibai Damēji
  • Việt: Từ Giả Thiệt Hại
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Khi một quái thú sắp bị tiêu diệt trong chiến đấu, phủ nhận lần tấn công đó và gây ra gấp đôi thiệt hại mà bạn đã sắp nhận cho đối thủ.


Nguồn Viz Media: When a monster will be destroyed in battle, negate that attack and give your opponent twice the damage you would have taken.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Bye Bye Damage When a monster will be destroyed by battle, negate that attack and return the damage you took doubled.
Nhật モンスターが破壊されたとき その攻撃を無効にする 受けたダメージを倍返しにする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.