FANDOM


Bye Bye Damage
バイバイダメージ
ByeByeDamage-19PP-JP-OP
 Tên Việt Từ Giả Thiệt Hại
 Tên Nhật バイバイダメージ
 Tên Nhật (rōmaji) Baibai Damēji
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.